ABRAHAM'S FAMILY & DESCENDANTS
Abraham
&
Sarah
Hagar
Keturah
Keturah's parents:  Not known9 children of
Abraham

Keturah's sibling(s):  None found
Ishmael
Isaac
&
Rebekah
Zimran
Jokshan
Medan
Midian
Ishbak
Shuah