ABRAHAM'S FAMILY & DESCENDANTS
Abraham
&
Sarah
Hagar
Keturah
Hagar's parents:  Egyptian man9 children of
Abraham

Hagar's sibling(s):  None found
Ishmael
Isaac
&
Rebekah
Zimran
Jokshan
Medan
Midian
Ishbak
Shuah